Fishday / February

1560381_10151917515356592_1932959870_n

Legendary Fishday Thursdays at CAC bar.
02.13 Genn Bo & Souldatov, Deneez
02.20 Jelena Ura, Deneez, A.